RICHTPUNT CAMPUS GENT ABDISSTRAAT
Abdisstraat 56 te Gent - Tel.: 09 267 12 40 - Mail: info@pm-gent.be

Centrum voor Leerlingenbegeleiding


Contactgegevens

Hoofdzetel CLB GO! Gent: Voskenslaan 262 9000 Gent

Telefoon: 09 243 79 70

Directie: Mevr. Annemie Schotanus - Tel: 0485865926

Openingsuren: Maandag tot vrijdag van 8u30 tot 16u30 en op afspraak.

Visie CLB

A. Situering

1. Wetgeving
Het CLB moet in zijn handelen rekening houden met een aantal referentiekaders en wetgeving.

2. Situering van onze leerlingbegeleiding binnen het zorgcontinuüm

· Algemeen

· Eerste lijn
We ondersteunen onze scholen bij het uitwerken en implementeren van een goede interne zorgstructuur. Een geïntegreerde leerlingenbegeleiding (met een goede samenwerking tussen het zorgteam van de school en het CLB team)vereist een vertrouwensrelatie, heldere afspraken (wie neemt wat op) en formeel en informeel overleg.
Schoolteams en CLB zijn gelijkwaardige partners, bouwen ook samen expertise op, voelen zich competent om problemen op school aan te pakken. Het CLB wil expliciete toegevoegde waarde creëren bij het zorgbeleid van de school. We helpen de school samen oplossingsgerichte interventies binnen de vier CLB domeinen te ondernemen.

· Tweede lijn
Binnen de tweede lijn van het zorgcontinuüm doorloopt het CLB team een traject met betrokken leerling en/of ouders. Onderstaande kernactiviteiten behoren tot onze opdracht:

3. Netwerking

Het centrum bouwt een sociaal netwerk uit waarin het actief participeert. Het netwerk bestaat onder andere IJH, onderwijs, revalidatiecentra, medische diensten, justitie, socio-culturele diensten. De wijze van communicatie wordt vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten.

Het centrum vervult een draaischijffunctie tussen de leerlingbegeleiding in eerste lijn en de externe hulpverleners uit de welzijns- of gezondheidssector. Daartoe wil het informatie verstrekken over het aanbod van de externe jeugdzorg, maar ook samenwerkingsverbanden aangaan met deze dienstverleners. De vaardigheid om de terugkoppeling vanuit de derde lijn te vertalen naar de eerste lijn in een begrijpbare taal, met duidelijke handelingsgerichte adviezen.

b. Omschrijving

Leerlingenbegeleiding is het begeleiden van jongeren die in onze scholen zijn ingeschreven op de 4 domeinen (schoolloopbaanbegeleiding, leren en studeren, preventieve gezondheidszorg en psycho-sociaal functioneren). Daarnaast ondersteunt het CLB de scholen bij de uitbouw van hun zorgbeleid.

c. Doelstellingen

1. Naar leerlingen en ouders


Bewaken van onze laagdrempelige werking.

2. Naar scholen

Vanuit haar unieke positie wil het CLB mee de samenwerking stimuleren tussen de verschillende onderwijsniveaus en tussen gewoon- en buitengewoon onderwijs. Om een warme overdracht mogelijk te maken bij de overgang naar een ander onderwijsniveau ondersteunt het CLB de school bij het opmaken van een gemotiveerd verslag.

Het CLB streeft er naar de activiteiten van alle betrokken partners uit de diverse lijnen op elkaar af te stemmen. De afsprakennota is hierbij een handig instrument om op een optimale manier vast te leggen wat de specifieke taken zijn van elke partner binnen de leerlingenbegeleiding.

3. Naar CLB team

4. Naar netwerk

Verduidelijken van onze opdracht naar onze netwerkpartners